Search


Bookmark and Share
Annual Concrete Conference 14

หลักการและเหตุผล ACC14

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดในการผนวกรวมความรับผิดชอบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กําลังเสื่อมสภาพลงเข้ากับการพัฒนาวิธีใช้งานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจใจต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่เคยมีมายาวนานไปอย่างสิ้นเชิง ผลกระทบนี้แสดงออกผ่านทางการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ในฐานะที่คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหลักสําหรับงานก่อสร้างที่ในปัจจุบันปริมาณการใช้งานคอนกรีตทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผลของการขยายตัวของประชากร โลกและสังคมเมือง ซึ่งผลกระทบนี้ทําให้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกนํามาเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจาก การผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกําจัดเศษคอนกรีตที่เหลือทิ้ง แต่ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมคอนกรีตเองก็ได้เริ่มมีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางการศึกษาวิธีการที่จะทําให้คอนกรีตมีความคงทนมากขึ้น การนําวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นมาผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่คงเดิมหรือเพิ่มขึ้น การผสมมวลจากการนํากลับมาใช้ใหม่จากอุตสาหกรรมคอนกรีต เป็นต้น ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “คอนกรีตในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Concrete in Sustainable Development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานด้านคอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากคอนกรีตเพื่อการพัฒนาอย่างยืนของประเทศไทยต่อไป

Announcements

Feb 01, 2016

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต 

Feb 01, 2016

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงาน Abstract ได้โดย

1. เข้าสู่ระบบ (หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงาน กรุณาเลือก "Register as author"

2. เลือกเมนู "My Papers" ทางด้านซ้าย

3. กด "Submit a new paper"

4. กรอกข้อมูล Author และ Co- Authors

5. กรอกข้อมูล Paper และ Topic ที่ต้องการส่งผลงาน

6. ไปยังแถบ "File" เพื่อทำการ Browse File ผลงาน

5. กดปุ่ม "Upload" เพื่อทำการ Upload File ผลงานเข้าสู่ระบบ

6. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะทำการตรวจสอบ แล้วแสดงสถานะการจัดส่งบนหน้าเวบไซต์ต่อไป

Feb 01, 2016

 การประชุมแบ่งเป็น 3  ส่วน ดังนี้

 

1.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอบทความทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการจากทั้งนักวิชาการตลอดจนวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างงานคอนกรีตในภาคสนาม

2.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและเพิ่มพูนความรู้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

3.   การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

Show All Announcements

Important Dates

Date Title
   28 December 2018 ส่งบทคัดย่อ (Download Format)
   28 December 2018 ตอบรับบทคัดย่อ
   15 January 2019 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Download Format Thai ) ( Eng )
   15 January 2019 ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์
   06 March 2019 ช่วงเวลาจัดการประชุม

Legends

  • Time displayed is according to Asia/Bangkok ( GMT ) , 24-hr format.