Search


Bookmark and Share
Annual Concrete Conference 13

หลักการและเหตุผล ACC13

การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้นั้น ระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศไทย เช่น ถนน สะพาน สนามบิน รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ท่าเทียบเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้วัสดุคอนกรีตในการก่อสร้างทั้งสิ้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคอนกรีตคือวัสดุสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานคอนกรีตให้ถึงจุดสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุคอนกรีตเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย ในยุค 4.0

Announcements

Feb 01, 2016

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต 

Feb 01, 2016

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงาน Abstract ได้โดย

1. เข้าสู่ระบบ (หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงาน กรุณาเลือก "Register as author"

2. เลือกเมนู "My Papers" ทางด้านซ้าย

3. กด "Submit a new paper"

4. กรอกข้อมูล Author และ Co- Authors

5. กรอกข้อมูล Paper และ Topic ที่ต้องการส่งผลงาน

6. ไปยังแถบ "File" เพื่อทำการ Browse File ผลงาน

5. กดปุ่ม "Upload" เพื่อทำการ Upload File ผลงานเข้าสู่ระบบ

6. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะทำการตรวจสอบ แล้วแสดงสถานะการจัดส่งบนหน้าเวบไซต์ต่อไป

Feb 01, 2016

 การประชุมแบ่งเป็น 3  ส่วน ดังนี้

 

1.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอบทความทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการจากทั้งนักวิชาการตลอดจนวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างงานคอนกรีตในภาคสนาม

2.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและเพิ่มพูนความรู้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

3.   การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

Show All Announcements

Important Dates

Date Title
   15 October 2018 ส่งบทคัดย่อ (Download Format)
   31 October 2018 ตอบรับบทคัดย่อ
   15 November 2018 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Download Format Thai ) ( Eng )
   15 December 2018 ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์
   06 March 2019 ช่วงเวลาจัดการประชุม

Legends

  • Time displayed is according to Asia/Bangkok ( GMT ) , 24-hr format.