Search


Bookmark and Share
Annual Concrete Conference 12

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารที่มีรูปทรงลักษณะพิเศษ ได้เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ดังเช่น อาคารรูปตัว G อาคารลูกแก้วทรงกลมอาคารสูงที่มากกว่า 300 เมตร หลายอาคารใจกลางกรุงเทพมหานคร และล่าสุดประเทศไทยอาจจะมีอาคารที่สูงมากกว่า 600เมตร หรือติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในอนาคต เนื่องด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน จึงดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจที่มาลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับกระแสความต้องการพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่มากขึ้นในขณะที่พื้นที่ใจกลางของกรุงเทพฯ เริ่มแออัด และผู้ประกอบการมักต้องการรูปลักษณะของอาคารที่โดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนสนใจ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าวัสดุคอนกรีตเป็นวัสดุที่สำคัญ ที่ถูกใช้ในการก่อสร้างอาคารเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญในประเทศไทยเกือบทั้งหมด และคาดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้า อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารที่มีรูปทรงลักษณะพิเศษของประเทศไทยจะต้องเกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ร่วมกันจัดงาน ประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานคอนกรีตให้ถึงจุดสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานถึงความสำคัญของวัสดุคอนกรีตกับงานอาคารที่มีลักษณะพิเศษ และรวมถึงอาคารสูงที่สุดในอาเซียน

Announcements

Feb 01, 2016

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต 

Feb 01, 2016

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงาน Abstract ได้โดย

1. เข้าสู่ระบบ (หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงาน กรุณาเลือก "Register as author"

2. เลือกเมนู "My Papers" ทางด้านซ้าย

3. กด "Submit a new paper"

4. กรอกข้อมูล Author และ Co- Authors

5. กรอกข้อมูล Paper และ Topic ที่ต้องการส่งผลงาน

6. ไปยังแถบ "File" เพื่อทำการ Browse File ผลงาน

5. กดปุ่ม "Upload" เพื่อทำการ Upload File ผลงานเข้าสู่ระบบ

6. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะทำการตรวจสอบ แล้วแสดงสถานะการจัดส่งบนหน้าเวบไซต์ต่อไป

Feb 01, 2016

 การประชุมแบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี้

1.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอบทความทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการจากทั้งนักวิชาการตลอดจนวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างงานคอนกรีตในภาคสนาม

2.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและเพิ่มพูนความรู้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

3.   การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

4.   การบรรยายพิเศษอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสูง อบรม สัมมนา

 

Show All Announcements

Important Dates

Date Title
   15 October 2017 ส่งบทคัดย่อ (Download Format)
   30 October 2017 ตอบรับบทคัดย่อ
   17 November 2017 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Download Format Thai ) ( Eng )
   15 December 2017 ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์
   07 March 2018 ช่วงเวลาจัดการประชุม

Legends

  • Time displayed is according to Asia/Bangkok ( GMT ) , 24-hr format.