Search


Bookmark and Share
Annual Concrete Conference 16

หลักการและเหตุผล ACC16

ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนในโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) ขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสนามบิน รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินตามจังหวัดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจหลายแห่ง โดยโครงการเหล่านั้นยังคงเลือกใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคอนกรีตต่อการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมก่อสร้างทางด้านคอนกรีตของประเทศไทย ภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะมีอายุครบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง ในปี พ.ศ.2564 นี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมคอนกรีตประจำปี 2564 โดยในงานนอกจากจะมีการนำบทความทางวิชาการและทางวิชาชีพทางด้านคอนกรีตที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมคอนกรีต และการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่การจัดงานแล้ว ยังได้มีการจัดงานเพื่อยกย่องคุณความดีของบุคลากร ทางด้านวิศวกรรมคอนกรีตของประเทศไทย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล (อดีตนายกสมาคมคอนกรีตฯ ท่านแรก) อีกด้วย

ในการนี้ ภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเป็นตัวแทนคณะผู้จัดงาน ขอเชิญชวน นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านคอนกรีตทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคาดว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคอนกรีตของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Announcements

Feb 01, 2016

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

6.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (RCT)

Feb 01, 2016

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงาน Abstract ได้โดย

1. เข้าสู่ระบบ (หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงาน กรุณาเลือก "Register as author"

2. เลือกเมนู "My Papers" ทางด้านซ้าย

3. กด "Submit a new paper"

4. กรอกข้อมูล Author และ Co- Authors

5. กรอกข้อมูล Paper และ Topic ที่ต้องการส่งผลงาน

6. ไปยังแถบ "File" เพื่อทำการ Browse File ผลงาน

5. กดปุ่ม "Upload" เพื่อทำการ Upload File ผลงานเข้าสู่ระบบ

6. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะทำการตรวจสอบ แล้วแสดงสถานะการจัดส่งบนหน้าเวบไซต์ต่อไป

Feb 01, 2016

 การประชุมแบ่งเป็น 3  ส่วน ดังนี้

 

1.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอบทความทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการจากทั้งนักวิชาการตลอดจนวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างงานคอนกรีตในภาคสนาม

2.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและเพิ่มพูนความรู้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

3.   การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

Show All Announcements

Important Dates

Date Title
   30 November 2020 ส่งบทคัดย่อ (Download Format)
   15 December 2020 ตอบรับบทคัดย่อ
   15 December 2020 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Download Format Thai ) ( Eng )
   15 January 2021 ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์
   31 March 2021 ช่วงเวลาจัดการประชุม

Legends

  • Time displayed is according to Asia/Bangkok ( GMT ) , 24-hr format.