Search


Bookmark and Share
Annual Concrete Conference 15

หลักการและเหตุผล ACC15

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดย มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว แนวทางและแผนการพัฒนา EEC จะแบ่งเป็นเขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ และพัฒนาเขตเมืองใหม่ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ควบคู่กับการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยโครงการสำคัญๆได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การก่อสร้างทางหลวงต่างๆ การก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างจำนวนมาก โดยคอนกรีตยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่ใช้งานได้ง่าย มีความทนทานอีกทั้งยังมีความเหมาะสมทางด้านราคา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็น 1 ใน 4 สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ภายใต้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียนการสอนเพียง ชั้นปีที่ 1 และ 2 เมื่อนิสิตต้องเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะส่งนิสิตไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คือ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แล้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งการสถาปนา “มหาวิทยาลัยพะเยา” ครบรอบ 10 ปี และเพื่อเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาการและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 15 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตสำหรับ EEC” เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ นำเสนองานวิจัย และแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอนกรีตของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและ EEC และให้นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต วิศวกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Announcements

Feb 01, 2016

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต 

Feb 01, 2016

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงาน Abstract ได้โดย

1. เข้าสู่ระบบ (หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงาน กรุณาเลือก "Register as author"

2. เลือกเมนู "My Papers" ทางด้านซ้าย

3. กด "Submit a new paper"

4. กรอกข้อมูล Author และ Co- Authors

5. กรอกข้อมูล Paper และ Topic ที่ต้องการส่งผลงาน

6. ไปยังแถบ "File" เพื่อทำการ Browse File ผลงาน

5. กดปุ่ม "Upload" เพื่อทำการ Upload File ผลงานเข้าสู่ระบบ

6. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะทำการตรวจสอบ แล้วแสดงสถานะการจัดส่งบนหน้าเวบไซต์ต่อไป

Feb 01, 2016

 การประชุมแบ่งเป็น 3  ส่วน ดังนี้

 

1.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอบทความทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการจากทั้งนักวิชาการตลอดจนวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างงานคอนกรีตในภาคสนาม

2.   ประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและเพิ่มพูนความรู้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่

3.   การสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

Show All Announcements

Important Dates

Date Title
   30 November 2019 ส่งบทคัดย่อ (Download Format)
   15 December 2019 ตอบรับบทคัดย่อ
   30 December 2019 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Download Format Thai ) ( Eng )
   15 January 2020 ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์
   25 March 2020 ช่วงเวลาจัดการประชุม

Legends

  • Time displayed is according to Asia/Bangkok ( GMT ) , 24-hr format.