Search


Bookmark and Share

การประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 14

Annual Concrete Conference 14 (ACC14)

มีนาคม 6-8, 2562
โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://acf5.thaitca.or.th/pv/


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดในการผนวกรวมความรับผิดชอบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กําลังเสื่อมสภาพลงเข้ากับการพัฒนาวิธีใช้งานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจใจต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่เคยมีมายาวนานไปอย่างสิ้นเชิง ผลกระทบนี้แสดงออกผ่านทางการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ในฐานะที่คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหลักสําหรับงานก่อสร้างที่ในปัจจุบันปริมาณการใช้งานคอนกรีตทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผลของการขยายตัวของประชากร โลกและสังคมเมือง ซึ่งผลกระทบนี้ทําให้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกนํามาเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจาก การผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกําจัดเศษคอนกรีตที่เหลือท้ิง แต่ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมคอนกรีตเองก็ได้เริ่มมีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางการศึกษาวิธีการที่จะทําให้คอนกรีตมีความคงทนมากขึ้น การนําวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นมาผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่คงเดิมหรือเพิ่มขึ้น การผสมมวลจากการนํากลับมาใช้ใหม่จากอุตสาหกรรมคอนกรีต เป็นต้น ดังนั้นสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “คอนกรีตในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Concrete in Sustainable Development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานด้านคอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากคอนกรีตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปหัวข้อการประชุม

  1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)
  2. เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)
  3. การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)
  4. คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)
  5. การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)
  6. ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)
  7. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต


เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 14 และหากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาคประกอบการสามารถส่งไฟล์ power point ตามกำหนดการที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

* * * * * * เปิดห้องพิเศษสำหรับบทความของผู้ประกอบการ
Homepage : http://www.thaitca.or.th
E-mail : thaitca@gmail.com


กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ: ภายใน 28 ธันวาคม 2561
ตอบรับบทคัดย่อ: ภายใน 28 ธันวาคม 2561
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:ภายใน 15 มกราคม 2562
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์: ภายใน 15 มกราคม 2562


กำหนดการสำคัญของผู้ประกอบการ

ส่ง Power Point: ภายใน 28 ธันวาคม 2561
ตอบรับ Power Point: ภายใน 28 ธันวาคม 2561
ส่ง Power Point ฉบับสมบูรณ์:ภายใน 15 มกราคม 2562
ตอบรับ Power Point ฉบับสมบูรณ์: ภายใน 15 มกราคม 2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนน รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2935-6593 โทรสาร : 0-2935-6538
Email : thaitca@gmail.com

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
โทรศัพท์ : 081-815-0699