Search


Bookmark and Share

การประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 13

Annual Concrete Conference 13 (ACC13)

มีนาคม 7-9, 2561
โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี
http://acf5.thaitca.or.th/pv/


หลักการและเหตุผล

การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้นั้น ระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศไทย เช่น ถนน สะพาน สนามบิน รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ท่าเทียบเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้วัสดุคอนกรีตในการก่อสร้างทั้งสิ้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคอนกรีตคือวัสดุสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานคอนกรีตให้ถึงจุดสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุคอนกรีตเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย ในยุค 4.0หัวข้อการประชุม

  1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)
  2. เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)
  3. การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)
  4. คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)
  5. การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)
  6. ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)
  7. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต


เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 13 และหากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาคประกอบการสามารถส่งไฟล์ power point ตามกำหนดการที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

* * * * * * เปิดห้องพิเศษสำหรับบทความของผู้ประกอบการ
Homepage : http://www.thaitca.or.th
E-mail : thaitca@gmail.com


กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ: ภายใน 15 ตุลาคม 2560
ตอบรับบทคัดย่อ: ภายใน 30 ตุลาคม 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:ภายใน 17 พฤศจิกายน 2560
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์: ภายใน 25 มกราคม 2561


กำหนดการสำคัญของผู้ประกอบการ

ส่ง Power Point: ภายใน 15 ตุลาคม 2560
ตอบรับ Power Point: ภายใน 30 ตุลาคม 2560
ส่ง Power Point ฉบับสมบูรณ์:ภายใน 17 พฤศจิกายน 2560
ตอบรับ Power Point ฉบับสมบูรณ์: ภายใน 25 มกราคม 2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท)
ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนน รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2935-6593 โทรสาร : 0-2935-6538
Email : thaitca@gmail.com

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
โทรศัพท์ : 081-815-0699