Search


Bookmark and Share

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14
The 14th Annual Concrete Conference (ACC14)
โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

Program Summary | Program Details | Download กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2562
10.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิด
13.30 – 14.30 น. Keynote Speaker 1
14.30 – 15.30 น. Keynote Speaker 2
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น. การนำเสนอบทความวิจัย
17.30 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง
 
วันที่ 7 มีนาคม 2562
09.00 - 10.15 น. การนำเสนอบทความวิจัย
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การนำเสนอบทความวิจัย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.10 น. การนำเสนอบทความวิจัย
14.10 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 17.30 น. ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ในงานคอนกรีต
 
วันที่ 8 มีนาคม 2562
09.00 - 10.15 น. การนำเสนอบทความวิจัย
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.45 น. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
11.45 น. พิธีปิดการประชุม
 
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม