Search


Bookmark and Share

การเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14

ด้วยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัด “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14” (The Annual Concrete Conference ACC14) ขึ้นระหว่าง วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวรวนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกร และบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทางด้านคอนกรีตวัสดุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมยกระดับฐานะงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตวัสดุ ให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการงานคอนกรีตร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ และสาธิตเทคโนโลยีคอนกรีตสมัยใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดภาคการสาธิตเทคโนโลยี คอนกรีตให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมภายในงาน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sponsor Form