การประชุมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 Annual Concrete conference 13(ACC13)

รายชื่อบทความที่ส่งมาทั้งหมด

บทความวิจัย สาขาคอนกรีตและวัสดุ

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
์Nanthasak Thanakat Effects of Ground Bottom Ash on Compressive Strength and Water Permeability of Concrete Containing Coarse Recycled Concrete Aggregates /
Chondarong Charoenwaiyachet ผลกระทบของขนาดเถ้าก้นเตาต่อค่าดัชนีกำลังของมอร์ต้าร์Effect of bottom ash particle sizes on strength activity index of mortar /
Thitipong Tuantong Improvment of Fly ash Concrete Surface by Coating with Sodium Silicate Solution /
Ampol Wongsa, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt LIGHTWEIGHT GEOPOLYMER CONCRETE CONTAINING BOTTOM ASH, CRUSHED CLAY BRICK AND PUMICE AS AGGREGATE / /
Kantiya Sothornchaiwit A study of compressive strength and sulfuric acid resistances of fly ash geopolymer mortar /
MAT-001 Pochpagee Markpiban Water absorption of bottom ash and expanded clay as sand replacement for internal water curing /
MAT-002 Piyathida Yoosuk EFFECT OF CEMENT CONTENT ON UNIT WEIGHT AND COMPRESSIVE STRENGTH OF LIGHTWEIGHT FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR /
MAT-003 Kitsada Krosoongnern, cherdsak Suksiripattanapong Unit Weight and Compressive Strength of Cellular Lightweight Bottom Ash Geopolymer Mortar /
MAT-004 khwanchiwa yongsata, chookiat choosakul การพัฒนาคอนกรีตมวลเบากำลังสูงโดยใช้เศษอิฐมอญหักเป็นมวลรวมหยาบDevelopment of High Strength Lightweight Concrete Using Broken Bricks as Coarse Aggregate. / /
MAT-005 rattapon somna, เฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้พอลิโพรพีลีนที่ใช้แล้วในส่วนผสม /
MAT-006 rattapon somna, ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี, อดิเทพ เห็งพุดซา, จีรศักดิ์ สุพรมวัน ผลกระทบของเถ้าลอยต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดและความร้อนที่เกิดขึ้นของคอนกรีตกำลังสูงที่อัดแน่นตัวได้เอง /
MAT-007 ravy loun, Penpichcha khongpermgoson, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul EFFECTS OF GROUND BOTTOM ASH ON COMPRESSIVE STRENGTH AND MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE /

บทความวิจัย สาขาโครงสร้างคอนกรีต

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
STR-001 NATTAPONG CHANTHANANON การศึกษาเสาไฟฟ้าโดยเพิ่มแผ่นเหล็กเสริมกำลังภายในเพื่อช่วยลดการหักโค่นของเสาไฟฟ้าThe Study of electrical poles by add internal stiffener to reduce failure of electrical poles /
STR-002 Peerapon Annoinon การศึกษาการเสริมกำลัง ด้วยวัสดุ CFRP ในเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดการหักโค่นต่อเนื่องTHE STUDY OF STRENGTHENING IN HIGH VOLTAGE ELECTRIC POLES WITH CFRP TO PREVENT THE CONSECUTIVE DAMAGES /
STR-003 Md. Samdani Azad, Wonsiri Punurai COMPARATIVE STUDY ON STAGE AND CONVENTIONAL ANALYSIS OF CONCRETE MRF BUILDINGS /

บทความวิจัย สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
REP-001 Suchat Suvimolwan The Study of strengthening in Electric Poles with CFRP to prevent the consecutive damages /
REP-002 Narong Thasnanipan, Thayanan Boonyarak, Zaw Zaw Aye, Chanraksmey Roth, Nutthapong Thasnanipan BLEEDING IN BORED PILE IN BANGKOK /
REP-003 Yingyos Mingmanee RESEARCH AND TESTING ABILITY REINFORCE STRENGTH OF TIMBER COLUMN BY SPRAYED GLASS FIBER REINFORCEED POLYMER /

บทความวิจัย สาขาคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
ENV-001 บุรฉัตร ฉัตรวีระ, วงศกร พิพัฒน์นาวิน MECHANICAL BEHAVIOR OF CEMENT PASTE CONTAINING TOBACCO DUST ASH /
ENV-002 chookiat choosakul, Thawatchai Tepnual, Usa Onthong, Niramiol Juntarachat, Khwanchiwa Yongsata การใช้ประโยชน์เปลือกกล้วยในงานคอนกรีตมวลเบา Utilization from Banana Peel for Lightweight Concrete / /
ENV-003 บุรฉัตร ฉัตรวีระ, ชยพล ธนะวัฒโรจ พฤติกรรมทางกลของจีโอพอลิเมอร์เพสต์ผสมเถ้าฝุ่นผงใบยาสูบ /
ENV-004 Khamphee Jitchaiyaphum จีโอโพลีเมอร์มวลเบาแข็งตัวเร็วยิ่งยวดด้วยไมโครเวฟ /

บทความวิจัย การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
GTE-001 Mana Kongsuk COMPRESSIVE STRENGTH OF DISPERSIVE SOIL IMPROVED WITH CALCIUM CARBIDE RESIDUE AND LIME /
GTE-002 อภิชิต คำภาหล้า, ล้วน เสือพาดกลอน, พชรพล บรรจงกิจ, พูนศรี ไชยคำหาญ Stabilized Reinforcement of Sub base to reduce Permanent deformation with Polypropylene fibers / /
GTE-003 Noppadol Deeruak INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATION ON COMPRESSIVE STRENGTH OF RECYCLED PAVEMENT BASE MATERIAL STABILIZED WITH BOTTOM ASH GEOPOLYMER / /
GTE-004 Kunapot Wongkhum, cherdsak Suksiripattanapong COMPRESSIVE STRENGTH OF LATERITIC SOIL – SPENT COFFEE GROUNDS STABILIZED BAGASSE ASH GEOPOLYMER / /

เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี พ.ศ.2561 และ หากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความ วิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่นี้ http://acc.thaitca.or.th